Tổng hợp các quy định mới nhất về hóa đơn đáng chú ý trong năm 2022

Sự ban hành của Nghị định 102, nghị định 123, thông tư 78 về hóa đơn điện tử là một bước tiến quan trọng trong tiến độ hiện đại hoá quy trình làm việc nói chung và trong ngành kế