Quy định về mẫu số và ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC

Quy định về ký hiệu hoá đơn và mẫu số hoá đơn điện tử là một trong những điểm mới tại thông tư 78/2021/TT-BTC ban hành ngày 17/09/2021. So với các văn bản pháp luật trước đây thì nội dung về ký hiệu