Quy Định Khi Sử Dụng Hóa Đơn Bán Hàng Thông Thường

Hóa đơn bán hàng thông thường là một loại chứng từ do người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ lập để ghi nhận các thông tin khi thực hiện công việc bán hàng, cung ứng thành phẩm và dịch