Cách Nhận Biết Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Xác Thực Của Cơ Quan Thuế

Việc phân biệt, nhận biết hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan Thuế không phải là điều mà kế toán doanh nghiệp nào cũng biết. Lý do là chưa có một

Bản Thể Hiện Của Hóa Đơn Điện Tử Có Cần Đóng Dấu Không ?

Bản thể hiện là bản hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy. Vậy bản thể hiện của hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không? Đóng dấu theo hình thức nào? Bài viết dưới đây sẽ giải

Quy Định Bắt Buộc Về Chữ Ký Trên Hóa Đơn GTGT

Các quy định bắt buộc về chữ ký trên hóa đơn GTGT có những yêu cầu nào về chữ ký trên hóa đơn, có bắt buộc người mua và người bán ký hay bên liên quan nào ký. Dưới đây