Quy Định Về Kí Hiệu Hóa Đơn Điện Tử | Kế Toán Cần Nắm Rõ

Theo quy định của pháp luật, một trong những tiêu thức bắt buộc cần phải có trong nội dung của hóa đơn điện tử đó chính là kí hiệu hóa đơn điện tử (hay ký hiệu mẫu số hóa đơn).