Hậu Quả Nghiêm Trọng Khi Dùng Hóa Đơn Điện Tử Bất Hợp Pháp

Hóa đơn điện tử bất hợp pháp là những chứng từ hóa đơn giả, chưa có giá trị sử dụng, hoặc đã hết giá trị sử dụng. Làm sao để nhận biết hóa đơn điện tử bất hợp pháp và