Đối Tượng Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Của Cơ Quan Thuế 

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế bao gồm những đơn vị nào? Đối tượng nào được hưởng miễn phí hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế? Hóa đơn điện