Có thể xuất hóa đơn điện tử lùi ngày? Xuất nhảy số được hay không?

Cho đến nay, các doanh nghiệp đang dần chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử, nhưng chắc chắn rằng phần lớn các doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong cách sử dụng, quy trình, nguyên tắc,..Để giúp doanh