Hóađơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/7/2022 theo nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC. Cụ thể, hóa đơn điện tử áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh